Pensum Båtførerprøven

Sjøvett og fritidsfartøy
Pensum Båtførerprøven
Publisert: 10. mars 2010. Oppdatert: 10. mars 2010.
Pensum til Båtførerprøven består av tre hovedelementer:
1. Sjømannskap m.v.
2. Lover og regler
3. Navigasjon og kartlesing
Undervisningen skal på best mulig måte besørge at kandidatene har tilegnet seg kunnskap som nevnt under.
1. Sjømannskap m.v.
Kandidaten skal ha kunnskap om:
a) egnet sikkerhetsutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av det
– flyteplagg
– lydsignalapparat
– brannslukkingapparat
– nødraketter, bluss og lignende
b) at forskjellige båttyper kan ha forskjellig bruksområde
– konstruksjonskategorier (CE) – for fritidsfartøy A, B, C, D
– brukskategorier – fritidsfartøy, fiskefartøy, yrkesfartøy osv.
c) betydningen av å ikke overbelaste båten
– fribord, stabilitet, CE-merking for lasteevne
d) betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke
e) betydningen av godt vedlikehold av båt, motor, rigg og utstyr
– drivstoffsystem, kjølesystem, smøreolje
f) regler for sikker og forsvarlig fortøying, samt arrangement av dregg
g) brannfare, brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann
– bensindamp
– propansystemer
– betydning av oksygen
h) skikk og bruk, egen atferds betydning for andres sikkerhet og trivsel
i) viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy
j) bruk av mobiltelefon, GPS og VHF på sjøen
– nødnummer 120
– innstille GPS iht riktig kartdatum, ED 79, WGS 84
– VHF kanal 16
k) assistanse og slep
l) nødsituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.
m) livredning
n) flaggreglene
o) ansvarsforhold og forsikringsmuligheter
2. Lover og regler
Kandidaten skal ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om:
a) regler for styring og seilas
– vikeplikt mellom motorbåter
– vikeplikt mellom motorbåt og seilbåt
– vikeplikt mellom seilbåter
– vikeplikt for nyttetrafikk
b) lanterner og signalfigurer
– lanterner på stor og liten motorbåt
– lanterne på robåt
– lanterner på seilfartøy
– slepelanterne
c) utstyr for lydsignaler – regel 33
d) manøver- og varselsignaler – regel 34 (a) og (b)
e) lydsignaler under nedsatt sikt – regel 35 (a) og (i)
f) nødsignaler – vedlegg IV
g) regler for norske farvann – regel 43, 44, 45 og 54
Kandidaten skal ha kunnskap om:
h) de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter
– Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy. CE-merking. Må kjenne til produksjonsskilt, CIN kode, teknisk dokumentasjon (vedlegg 14), samsvarserklæring (vedlegg 16)
– Fritids- og småbåtloven § 1, 22, 23, 27, 32, 33, 35 og kapittel 5.
– Friluftsloven § 1 – 9
– Motorferdselsloven
– Forskrift om begrenset fart ved passering av badende
– Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø
– Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
– Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker
3. Navigasjon og kartlesing
Kandidaten skal ha kunnskap om:
a) de viktigste sjømerkene, hvordan de er merket av på kartet og hvordan man skal navigere i forhold til dem
b) kartets oppbygging og symbolbruk
c) kompassets funksjonsmåte
d) hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til det
e) at ulike fyr har ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som er gitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer
f) elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger, GPS og kartdatum
g) generelt om strøm og tidevann
Kandidaten skal gjennom praktiske beregninger vise at han/hun:
h) kan finne retninger ved hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset
i) kan bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overrettlinjer
j) kan bestemme posisjonen ved krysspeiling
k) kan beregne hastighet og seilt distanse
—-
Følgende er kunnskap båtføreren absolutt må ha for å kunne føre en båt med minimum av sikkerhet. Spørsmål om denne kunnskapen vil bli vektlagt mer enn andre emner når prøven blir obligatorisk.
Sjømerker – i kartet og i virkeligheten
• Stake eller båke med peker
• Nord, sør, øst og vest merke
Symbol i kartet
• Skvalpeskjær
• Sektor på fyrlykter
Sjøveisregler. Hvem skal holde av veien?
• 2 motorbåter har kryssende kurser
• 2 seilfartøy har kryssende kurser
• Motorbåt og seilfartøy har kryssende kurser
• Seil- og motorfartøy har kryssende kurs med ferge/frakteskip i trangt farvann
Lanterner
• Lanterneføring for motorbåt og seilbåt

X