Retningslinjer for båtførerprøven

Retningslinjer for båtførerprøven

Innholdsfortegnelse:

1. Generelt ……………………………………………………………………………………………………………….3
2. Oppmelding til båtførerprøven ………………………………………………………………………….3
3. Avleggelse av båtførerprøven ……………………………………………………………………………4
4. Undervisning ……………………………………………………………………………………………………….5
5. Klage …………………………………………………………………………………………………………………..6

1. Generelt
Fra og med 1. mai 2010 gjelder krav til båtførerbevis for fører av norsk fritidsbåt som har lengde over 8 meter (26,25 fot) eller som har motor med større ytelse enn 25 HK jfr. forskrift § 7. Båtførerbevis gir rett til å føre fritidsbåt med lengde inntil 15 meter (49,21 fot).
For å føre fritidsbåt med motorytelse på mer enn 10 HK, eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop ved motordrift, må fører ha fylt 16 år jfr. forskrift § 5.
Personer født før 1.1 1980 er fritatt for kravet om båtførerbevis.
Sjøfartsdirektoratet ved underavdeling Sjøvett og fritidsfartøy har overordnet administrasjon med båtførerprøven. Direktoratet er ansvarlig for det faglige innholdet, og står fritt til å foreta endringer i retningslinjene for båtførerprøven.
Båtførerprøven er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt.
Pensum til båtførerprøven består av følgende tre hoveddeler:

1. Sjømannskap mv.

2. Lover og regler

3. Navigasjon og kartlesing

Båtførerprøven skal teste kandidatens kunnskap i alle tre hoveddeler.

Hvem kan avlegge båtførerprøven?
Prøven kan avlegges av personer som har fylt 14 år jfr. forskrift § 9.
Båtførerbeviset utstedes først ved fylte 16 år ved bestått prøve.
Dersom en person under 16 år avlegger og består prøven, vil personen i første omgang få utstedt en skriftlig bekreftelse med resultatet fra Norsk Test. Ved fylte 16 år kan vedkommende få utstedt båtførerbeviset ved å kontakte Norsk Test.

2. Oppmelding til båtførerprøven
Kandidaten kan velge mellom å avlegge prøven elektronisk ved et testsenter eller ta en papirbasert prøve ved et kurssted. Dersom kursstedet avholder både elektroniske og papirbaserte tester vil kandidaten ha mulighet til å velge form på prøven.
Fra og med 1. januar 2011 vil det som utgangspunkt kun være mulig å avlegge båtførerprøven elektronisk.
Personer som skal ta båtførerprøven melder seg opp hos et kurssted eller ved et testsenter.
Dersom kandidaten har behov for særlig tilrettelegging, må dette opplyses om ved oppmelding. For personer som har behov for særlig tilrettelegging kan det gis 20 minutter ekstra tid. I særlige tilfeller kan Norsk Test, etter søknad, avgjøre om båtførerprøven kan avlegges muntlig. Muntlig prøve innebærer at spørsmål og svaralternativ blir opplest til kandidaten av testleder eller sensor.

2.1 Ved elektronisk prøve:

Oppmelding gjøres ved testsenteret. Kandidaten avtaler samtidig tid for avleggelse av elektronisk prøve.

Betaling skjer senest prøvedagen, og giro for innbetaling fremvises før test avholdes.

Kandidaten må ta med seg passfoto (ikke eldre enn 1 år), som leveres til testsenteret hvis kandidaten består prøven.

2.2 Ved papirbasert prøve:

Oppmelding ved kurssted.

Kandidaten vil motta en giro fra kursstedet. Før prøven avlegges må kandidaten betale prøveavgift.

Kvittering på betalt giro og passfoto (ikke eldre enn 1 år) fremvises til kursstedet på prøvedagen.

3. Avleggelse av båtførerprøven
Prøven har en varighet på 1 klokketime.
Kursholder vil ikke være tilstede når den papirbaserte prøven avlegges. Derimot vil testleder være tilstede ved avleggelse av elektronisk prøve.
Sensor eller testleder kan være behjelpelig med eventuelle språklige avklaringer, men kan ikke gi faglig hjelp på noen måte.

En kandidat som ikke består båtførerprøven kan tidligst avlegge ny prøve etter 14 dager jfr. forskriften § 9.
Tillatte hjelpemidler
Kandidaten får utdelt utsnitt av sjøkart, og kan benytte følgende hjelpemidler under prøven:

kalkulator (hvor minnet er slettet før prøve avlegges)

linjal og/eller parallellforskyver og blyant

penn

3.1. Ved elektronisk prøve:

Ved elektronisk test brukes kidnummer på giro som kandidatnummer.

Ved avlagt prøve får kandidaten umiddelbart bekreftelse med resultat. Denne skrives ut ved behov.

Testsenteret laster opp passfoto av kandidaten på Norsk Test sine nettsider og bestiller båtførerbevis, som blir utstedt den påfølgende uke.

3.2. Ved papirbasert prøve:

Prøven gjennomføres ved kursstedet eller der hvor sensor bestemmer.

Sensor vil være tilstede under den papirbaserte prøven.

Sensor kan ikke eksaminere kandidater som vedkommende selv har undervist.

Sensor er ansvarlig for utlevering av registreringsskjema med giro, og at innbetaling blir gjennomført.

Sensor rapporterer resultatet med bilde og kvittering på betalt prøveavgift til Norsk Test.

Dagens sensorordning avvikles 31.12.2010.
Fra og med 1. januar 2011 vil det som utgangspunkt kun være mulig å avlegge båtførerprøven elektronisk.

4. Undervisning
Kursleder bør ha nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, og bør ha en viss pedagogisk erfaring. Kurset kan for eksempel arrangeres av båtforeninger, båtskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, Vis sjøvett (lokallagene), studieorganisasjoner eller andre kompetente aktører.
Undervisningen bør ikke være av kortere varighet enn 25 timer à 45 minutter. For ungdommer og personer med liten eller ingen erfaring fra bruk av båt, bør antall kurstimer økes.
Kursarrangøren står fritt til å velge lærerbøker, men har ansvaret for at materiellet på en utfyllende måte dekker pensumskravene.
Kursene er ikke obligatorisk. Personer som på annen måte har skaffet seg den nødvendige kompetansen, for eksempel ved selvstudie, kan avlegge prøven som privatist.

5. Klage
Enkeltvedtak i forbindelse med avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbevis kan påklages til Sjøfartsdirektoratet i henhold til forvaltningsloven. Fristen for å fremsette klage er 3 uker fra det tidspunktet underrettingen om prøveresultatet kommer frem til kandidaten. Klagen skal sendes til Norsk Test.

Blow Maritime er et kurssted og et testsenter
Blow Maritime har fått status som testsenter for båtførerprøven.

X